Trubarjeva cesta 50, SI-1000 Ljubljana
059 071 320

Okoljski center

 

Namen Okoljskega centra je vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih nevladnih organizacij ter hkrati oblikovati osrednjo točko, ki bo povezovala zainteresirano javnost, širši javnosti pa bo omogočala dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju. Z boljšo organiziranostjo in sodelovanjem okoljskih nevladnih organizacij bo center povečal njihov pomen v procesih odločanja. Okoljski center nudi tudi osnovno infrastrukturo in pomoč še neuveljavljenim oziroma novo nastalim okoljskim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam.


Cilji:

  • izboljšati informiranosti in ozaveščenosti javnosti o varstvu okolja in trajnostnem razvoju,
  • okrepiti okoljsko zavest posameznikov/ic in skupnosti,
  • izboljšati sodelovanje okoljskih nevladnih organizacij in javnosti v procesih odločanja,
  • izboljšati dostop javnosti do okoljskih informacij in publikacij,
  • obiskovalcem nuditi osnovne nasvete ter dostop do neodvisnih mnenj z različnih področij varstva okolja in trajnostnega razvoja

Č L A N I  centra

 

 

CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp

...je članica CIPRA International, Mednarodne komisije za varstvo Alp. CIPRA International zastopa združenja in organizacije iz sedmih alpskih držav - Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Švice in Slovenije.

CIPRA Slovenija si prizadeva:
...za ohranitev naravne in kulturne dediščine v alpskem prostoru


...za spodbujanje in spoštovanje ukrepov za varstvo narave in krajine


...za takšne razvojne projekte v Alpah, ki bodo v skladu z načeli varstva narave in sprejemljivi za okolje in družbo


...za učinkovito in trajnostno zmanjšanje obremenitve okolja v Alpah na neškodljivo raven


...za razvoj široke zavesti o Alpah znotraj in zunaj alpskega loka


Pri svojem delovanju izhaja iz Sporazuma o varstvu Alp - Alpske konvencije.

 

-------------------------------------------------------------

 

Focus, društvo za sonaraven razvoj

...naša vizija je življenje ljudi, ki je odgovorno do okolja in družbe.

 

...poslanstvo Focusa je z ozaveščanjem spreminjati obnašanje ljudi za okolju in družbi odgovorno življenje.

 

Svoje delo osredotočamo na naslednja področja: podnebje, energija, mobilnost ter podnebje in razvoj.

 

Dejavnosti Focusa obsegajo: organiziranje dogodkov, izvajanje projektov, ozaveščanje javnosti, sodelovanje z mrežnimi in ostalimi NVO, vlado, lokalnimi ustanovami in mediji, spremljanje in analiziranje dogajanj, vključevanje v procese odločanja in druge aktivnosti, ki prispevajo k doseganju namena Focusa.

 

--------------------------------------------------------------

 

Inštitut za trajnostni razvoj

...je zasebni neprofitni zavod, ki deluje od l. 1996.

 

...širše poslanstvo je prizadevanje za integracijo načel trajnostnega razvoja v prakso in v strateške razvojne dokumente.

 

...najpomembnejša področja dela so ekološko kmetijstvo in trajnosten razvoj podeželja, varstvo narave in okolja, promocija trajnostnega življenjskega sloga ter podpora inovativnim trajnostnim metodam in pristopom na področju kmetijstva, gozdarstva, gradnje, gospodinjstva in drugje.

 

...metode dela so raziskovanje, svetovanje, mreženje, organizacija konferenc, izobraževanje odraslih in otrok, publiciranje in kampanje. 

 

--------------------------------------------------------------

 

Slovenski E-forum

...je leta 1993 ustanovljeno neprofitno, v javno dobrobit delujoče združenje, v katerem deluje okoli 80 strokovnjakov/inj in aktivistov/k na preseku energetike, ekologije in ekonomije.

 

SE-F si prizadeva, da bi bile kvalitetne energetske storitve dosegljive vsem, a ob zmanjšanju negativnih vplivov energetskih pretvorb in rabe na lokalno in globalno okolje; prizadeva si za za javno dostopnost informacij, preglednost delovanja institucij in aktivno soudeležbo javnosti v procesih odločanja, predvsem na področju energetskih in klimatskih politik.

 

Podnebnih sprememb ne obravnavamo le kot najbolj resno globalno okoljsko grožnjo, temveč predvsem kot izziv za izboljšanje kvalitete življenja tu in zdaj.

 

V društvu  dajemo v zadnjem času velik poudarek inovativnemu in atraktivnemu ozaveščanju in izobraževanju mladih o podnebnih spremembah ter učinkoviti rabi in rabi obnovljivih virov energije.

 

---------------------------------------------------------

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

 

 

...spreminja načela trajnostnega razvoja v način življenja, tako da ljudem predstavlja navdihujoče dobre prakse in v družbi povečuje dostopnost dobrih produktov.

 

...trajnostni razvoj razume kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki zagotavlja socialno pravičnost in medgeneracijsko odgovornost.

 

...s svojim delovanjem goji vrednote podjetnosti, ustvarjalnosti, partnerstva in kakovosti.

 

Vizija....čez 30 let bo Slovenija resnično trajnostna družba. Umanotera bo dobri duh te spremembe, pomagala bo premagati zadržke in širiti dobre izkušnje. Bo svetilnik v sektorju nevladnih organizacij, primer dobro organizirane mreže ustvarjalnih posameznikov, ki z učinkovitim delovanjem dosegajo navdihujoče rezultate.

 

INFO točka

 

V Okoljskem centru deluje Info točka, ki je odprta za javnost. Tu so dostopne okoljske informacije in publikacije, okoljska informatorja pa vam pomagata najti odgovore na različna vprašanja s področja okoljevarstva.

 

URADNE URE:

Od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 ter med 14.00 in 17.00.

 

Sobote, nedelje in prazniki zaprto.

 

Tel.: +386 (0)590 71320

Faks: +386 (0)590 71321

E-pošta: info@okoljski-center.si

 

 

INKUBATOR

 

je prostor v Okoljskem centru, namenjen nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam

 

...ki delujejo na področju varstva okolja ter trajnostnega razvoja in nimajo prostorov za svoje delovanje in za polni delovni čas zaposlenega osebja. Organizacijam je na razpolago računalniška oprema, omogočen je dostop do svetovnega spleta.

 

Prostore inkubatorja lahko uporabljajo tudi tovrstne nevladne organizacije, ki nimajo svojih prostorov v Ljubljani in bi jim uporaba infrastrukture inkubatorja omogočila boljše pogoje za izvedbo dejavnosti na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja.

 

Organizacije s statusom uporabnika inkubatorja lahko za sestanke, srečanja in organizacijo javnih dogodkov uporabljajo tudi prostore info točke Okoljskega centra. Omogočena pa jim je tudi uporaba brezplačnih storitev oziroma storitev po znižani ceni, ki jih bo izvajal Okoljski center.

Za pridobitev statusa uporabnika je treba izpolniti prijavnico za uporabo inkubatorja, soglašati s pravilnikom za pridobitev statusa uporabnika inkubatorja Okoljskega centra in s hišnim redom Okoljskega centra.

 

 

Prijavnica za uporabo inkubatorja

 

Pravilnik za pridobitev statusa uporabnika inkubatorja (Pravilnik dopolnjen dne 19.3.2009)

 

Hisni red

u p o r a b n i k i    INKUBATORJA

 

 

Be alive

Društvo za spodbujanje razvoja ekološkega turizma

 

 

Društvo za spodbujanje razvoja trajnostno naravnanega turizma je prostovoljno, samostojno in nepridobitno društvo, ki deluje na področju ekološkega turizma in ozaveščanja o ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

 

Cilji delovanja društva

- razvoj ekološkega turizma na podeželju,
- ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
- vzpostavitev ekonomske stabilnost kmetij,
- izvajanje trajnostno naravnanega turizma na podeželju,
- uskladitev turizma in varovanja narave na zavarovanih območjih,
- večja poraba ekološko pridelanih živil,
- dvig zavesti obiskovalcev turističnih kmetij o kakovosti bivanja.


Dejavnosti društva

- svetovanje ekološkim kmetijam v zvezi z razvijanjem ekoturizma kot dopolnilne dejavnosti kmetije in v zvezi z vzpostavljanjem in izvajanjem turističnih programov,
- podpora in svetovanje turističnim kmetijam pri oglaševanju ekoturizma,
- informiranje in osveščanje javnosti o ekoturizmu in njegovih prednostih,
- svetovanje kmetijam pri preusmeritvah v ekološki način kmetovanja,
- sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami, ki delujejo v korist uresničevanju namenov društva
- posredovanje in koordinacija gostov na ekoloških turističnih kmetijah in njeni okolici,
- organizacija in izvajanje izobraževalnih dejavnosti o ekoturizmu
- usmerjanju posameznika k ustreznejšemu načinu sobivanja z naravo,
- založništvo, izdajanje in tisk knjig, informativnih gradiv in periodike.

 

Več lahko izveste na spletni strani društva

 

 --------------------------------------

 

Ljubljanska kolesarska mreža

Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa

 

Osnovna načela, po katerih deluje Ljubljanska kolesarska mreža, so:

 

- Mesto je predvsem prostor, v katerem prebivamo in delamo, ne vozišče.

- Kolesar v Ljubljani mora imeti zagotovljeno pravico, da se s kolesom varno in neovirano pripelje do cilja.

- Prijetnost in varnost bivanja v mestu je obratno sorazmerna s številom in hitrostjo motoriziranih udeležencev v prometu.

- Zavzemamo se za uveljavljanje prevoznih sredstev, ki v mestu in tudi zunaj njega vozilu ne omogočajo, da ogroža varnost ljudi, ter takih vozil, ki čim manj obremenjujejo okolje.

- Sodobna ureditev v družbi zahteva večjo bremenitev tistega, ki stroške povzroča, in ne razporejanje na celotno družbo.

- Dolgoročno podpiramo popolno izrinjanje osebnega avtomobila (in motorja) iz ožjega mestnega središča ter radikalno omejevanje v mestu nasploh.

 

Cilji:

 

- širjenje zavesti, da je kolesarjenje poleg javnih prevoznih sredstev edini smiselni način hitrega premikanja v urbanih okoljih;
- zagotavljanje, da je kolesarjenje vključeno v vse relevantne prometne in urbanistične načrte;
- sprememba Zakona o varnosti v cestnem prometu, tako da bo prijaznejši za kolesarje;
- zaščita (predvsem pravna) kolesarjev v primeru prometnih nezgod in nasilja s strani motoriziranega prometa ter policije;
- politični pritisk na vplivne osebe na ravni občine, mesta in države;
- skrb za stalno prisotnost te problematike v javnih občilih.

 

-----------------------------------------

 

 

Zavod Rodna Zemlja

 

Smo velika skupina Slovencev, ki so nas navdušile ideje in vizije, predstavljene v zbirki knjig Anastazija. Smo vseh starosti in raznoterih poklicev. Skupno nam je hrepenenje po čisti in neokrnjeni naravi ter naraven način poučevanja otrok.

Za uresničitev vizije vrnitve k pravirom smo se organizirali v sklad in zavod Rodna Zemlja.

 

Cilji Zavoda:

Širom Slovenije postopoma uresničujemo vizijo živeti v neokrnjeni naravi, ki jo ponovno vzpostavljamo z očiščenjem okolja, v katerem nekateri živimo zdaj, in ohranjamo tam, kjer še je neokrnjeno.

V vsaki slovenski pokrajini želimo v življenje obuditi v začetku najmanj eno vas, ki je lahko zgled za trajnostni način življenja skupaj z Rodovno šolo za otroke.

 

KAJ JE ŽE BILO NAREJENO:

Obstaja že nekaj območij, kjer se naseljujemo kot isto misleči sosedje. Obstaja tudi  kar nekaj družin in parov, ki posamično uresničujejo vizijo rodovnega posestva.

 

KAJ POTREBUJEMO:

Iščemo demografsko ogrožena območja, opustele kmetije, zapuščene šole, območja, za katera nihče ne skrbi.

 

Več lahko izveste na spletni strani Zavoda

 

 

 

Delovanje Okoljskega centra podpira
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje